Ziekmelden
Op de eerste dag dat een leerling ziek thuis blijft verwachten wij vóór 08.30 uur een bericht van een ouder/verzorger. Ziekmelden via Magister heeft onze voorkeur. Zie hier een korte instructiefilm 'Ziekmelden door de ouder'.

Als ziekmelden via Magister niet kan of niet lukt, en voor alle andere afwezigheidstuur je een e-mail naar verzuim-aschellens@parmantscholen.nl of bel je naar school: 040 245 32 23.

Andere afwezigheid
Bezoek aan tandarts, dokter of andere geoorloofde afwezigheid kan alleen als de ouder(s) een briefje meegeven waarop de reden van afwezigheid staat. De leerling moet dit briefje inleveren bij de mentor. De mentor ondertekent de melding. Voor vertrek van school levert de leerling de ondertekende melding in bij de receptie.

Ziek naar huis
Als een leerling tijdens de les ziek wordt en naar huis wil gaan, kan hij of zij een afwezigheidsmelding bij de mentor halen. De mentor ondertekent dit. De leerling levert de afwezigheidsmelding in bij de receptie. De school neemt hierover dan direct contact op met de ouders. Vaste afspraak is dat de zieke leerling (of de ouder) meteen bij thuiskomst naar onze receptie belt om aan te geven dat hij of zij thuis aangekomen is.

Herstelmelding
Als de leerling weer beter is, geven de ouder(s) een herstelmeldingsbriefje mee. Daarop staat wanneer de leerling weer terug op school is gekomen. De leerling levert de herstelmeldingsbriefje in bij de mentor.

Niet kunnen deelnemen lessen Lichamelijke Opvoeding (LO)
Als een leerling niet aan de gymlessen kan deelnemen, moeten ouder(s) dit per e-mail melden aan de mentor van de leerling. De docent LO wordt op de hoogte gesteld. De leerling moet wel aanwezig te zijn bij de gymles; dit is namelijk een verplicht vak. Als een leerling vanwege een blessure langdurig niet kan deelnemen aan de gymlessen, kan de docent LO een aparte regeling met de leerling treffen.

Bijzonder verlof
In een enkel geval kan de directie toestemming verlenen voor bijzonder verlof van één of meerdere uren of dagen. Daartoe dienen de ouder(s) vooraf schriftelijk een verzoek in te dienen bij de directie. In het verzoek moet worden aangegeven voor welke periode het verlof wordt aangevraagd en wat de reden ervoor is. Verlof voor extra vakantie kan en mag de directie niet toestaan. Het formulier verlofaanvraag leerlingen kunt u hier downloaden en ingevuld en ondertekend inleveren op school.

Ongeoorloofd verlof
Als we geen afwezigheidsmelding hebben ontvangen van leerling of ouders, geldt de afwezigheid als ongeoorloofd verlof. Bij ongeoorloofd verlof informeren wij altijd de ouders. De teamleider wordt direct op de hoogte gebracht van dit verlof. Deze beslist in samenspraak met het zorgadviesteam of er melding wordt gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
Bij frequent ongeoorloofd verlof wordt altijd contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.